UA-65182102-1

Reglement NL

Club reglement.

***************

ALGEMEEN REGLEMENT :

(Voor tijdelijke uitzonderingen zie bijzondere mededelingen aan de leden).

Elk lid wordt geacht dit reglement te kennen en verbindt er zich toe, door het betalen van zijn bijdrage, deze te respecteren.

 

VOORWAARDEN TOT TOETREDING :

In het begin kan iedere Wemmelaar(ster) op eenvoudige aanvraag en mits betaling van de lidmaatschapsbijdrage toetreden tot de club.

 

PERSONEN NIET IN WEMMEL WOONACHTIG :

Voor hen is daarenboven de toestemming van het bestuur noodzakelijk.

Om praktische redenen en plaatsruimte, mogelijkheid tot controle, enz, is het aantal leden van buiten de gemeente beperkt.

De minimum leeftijd is bepaald op 16 jaar.

De aanvraag tot toetreding wordt schriftelijk gesteld bij de secretaris van de club.

Het bestuur kan steeds eigenmachtig beslissen over het al dan niet aanvaarden van een kandidaat.

De normen voor niet aanvaarding van een lid kunnen veelvuldig zijn en worden daarom niet vooraf vastgelegd.

De inschrijvingen van nieuwe leden worden slechts tot 30 juni van elk jaar aanvaard.

Zijn gerechtigd om zonder lidmaatschapskaart te vissen alleen tijdens het zomerseizoen :

1)    de kinderen, kleinkinderen of andere naaste familieleden jonger dan 16 jaar, voor zover zij vergezeld zijn van de drager van de vergunning; deze laatste moet gedurende de gehele visperiode aanwezig blijven.

2)   de echtgenotes(ten) van de leden onder de omstandigheden hierboven vermeld of ter gelegenheid van de wedstrijd die aan de dames is voorbehouden.

3)   elkeen die een uitnodigingskaart, op de juiste wijze betaald en aangemeld heeft.

      De uitnodigende hengelaar moet in de nabijheid van de genodigde vissen, hij moet eveneens de gehele hengeltijd aanwezig blijven.

      Uitnodigingen zijn daarenboven enkel in de zomerperiode toegelaten.

De uitgenodigde hengelaar mag daarenboven geen enkele vis meenemen of in een leefnet bijhouden.

Een uitnodigingskaart kost 6 € alleen voor het zomerseizoen, is verkrijgbaar bij (- de secretaris van de club - de andere bestuursleden)

moet correct worden ingevuld en geplaatst worden in de     brievenbus voor het begin van de visvangst.

4)   Deze uitnodigingskaarten dienen gedeponeerd in de bus vijver :

A)      Gemeentehuis : aan de ingang Maalbeeklaan aan de grote boom tegen de boord (Zandbak)

B)      Vijver Balcaen : Ingang G.B. dikke boom links.

         Zonder geldige uitnodigingskaart is het VERBODEN een genodigde te laten vissen ttz. geen geld, briefjes of naamkaartjes meer in de brievenbus.

 

DE JAARLIJKSE BIJDRAGE VERVALT OP 31 DECEMBER EN IS VASTGESTELD OP :

1)   Wemmelaars:          40 €.

2)   niet Wemmelaars:    80 €.

3)   toetreding - en inschrijvingsrecht van 12,50 € voor het eerste jaar.

DIENT VOOR 1 JANUARI VAN IEDER JAAR BETAALD TE WORDEN.

Wie niet in regel is mag van 1 JANUARI af niet meer vissen.

Wie zijn bijdrage te laat betaald moet een herinschrijvingsrecht van 12,50€ betalen.

Eenmaal de bijdrage betaald wordt deze niet meer terugbetaald ongeacht de tijd en het aantal maal dat men slechts is komen vissen.

Elk lid moet in het bezit zijn van zijn lidkaart en deze bij controle op het eerste verzoek voorleggen samen met zijn identiteitskaart.

Het bedrag van het lidmaatschapsgeld kan jaarlijks herzien worden, evenals de manier waarop het lidgeld wordt verdeeld voor de aankoop van:   “meeneemvis” (aal, forel, snoek, snoekbaars, baars). “niet meeneemvis” (witvis, karperachtigen).

Daarnaast wordt jaarlijks een zeker bedrag voorzien voor de onkosten van bestuurlijke aard, samengevat omvat de lidmaatschapsbijdrage:

1)      Het visrecht.       

2)      Het herbevissingsfonds.

3)      Een fonds voor algemene & bestuurskosten, evenals de inrichting van wedstrijden.

4)      Een reservefonds voor het geval er zich een vissterfte voordoet.

 

PRAKTISCHE GEGEVENS :

A)      Waar kan men vissen :

Dank zij het gemeentebestuur van Wemmel is het de leden van onze club toegelaten sinds 1972 te vissen op de vijver aan het gemeentehuis en sinds 1974 op de vijver Balcaen

Het is enkel toegelaten te vissen vanaf de oever van de vijver.

B)      Wanneer kan men vissen ?

1)      Zomerperiode : vanaf de eerste zaterdag van de maand maart tot en met de laatste zondag van de maand oktober.

-     Het vissen is toegelaten elke dag van de week.

-     Het vissen is toegelaten vanaf zonsopgang tot een uur na zonsondergang.

-     In gevallen van overmacht (b.v. zware waterverontreiniging of zuurstofgebrek) kan het vissen op één of beide vijvers tijdelijk verboden worden.

2)      Winterperiode : vanaf de eerste zaterdag van de maand november tot de laatste zondag van de maand februari.

HET VISSEN IS TOEGELATEN :

-     Enkel op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

-     ´s morgens vanaf 8 u.30 tot ´s avonds 17 u.

-     Indien de vijvers voor ¼ van de oppervlakte dichtgevrosen

    zijn, is het streng verboden op de twee vijvers te vissen.

   Dat gaat in voege op 01/01/2011 

   DIT BESLUIT IS ONHERROEPELIJK !

           Verzoek aan de leden :

           Teneinde alle misverstanden te vermijden, vragen wij aan de

           leden om zich niet meer aan de vijver te begeven om 6 uur,

           vermist het reglement stipuleert dat mijn pas om 8u30 mag

           vissen, beperking tot vissen zie punt C) 

C)   Waarop mag men vissen ?

Zomerperiode : in deze periode kan men vooral karper, zeelt, voorn, rietvoorn, winde, brasem, blei, grondels, alvers… gelagen.

Deze vissen moeten na de vangst ONMIDDELLIJK worden teruggezet en mogen op geen enkele wijze in (leefnet, plastiekzak, emmer…) worden bijgehouden.

UITZONDERING wordt gemaakt voor de hengelwedstrijden.

Toevallig kan men ook een ”wintervis” vangen deze wordt onmiddellijk teruggezet.

a)      Het actief vissen op snoek is in deze periode verboden.

      Indien per toeval een exemplaar wordt gevangen moet dit ONMIDDELLIJK worden teruggezet.

b)      In de eerste weken na het einde van het winterseizoen kan men nog overblijvende forel vangen. Dit is toegelaten zonder enige vangstbeperking, voor zover men zich aan de andere reglementen houdt (qua visperiode en techniek).

c)      Men kan eveneens vissen op:

-     BAARS: zij moeten minstens 25 cm. meten, het aantal stuks is beperkt tot 2.

-     SNOEKBAARS: minstens 40 cm. 2 maximum.

      Wat de vistechniek voor deze beide vissoorten betreft dienen de leden zich te houden aan wat onder snoek en forel vissen wordt vermeld.

De snoekbaars werd alleen uitgezet op de vijver van het park aan het gemeentehuis.

 

PALINGVISSERIJ :

-          De uren en dagen zijn deze van de visserij op andere zomervis.

-   AAS : alle aas is toegelaten behalve een levende aasvis.

    Men mag onder geen enkele voorwaarde een levende, dode of stuk van een vis aanwenden die in één van beide vijvers zelf werd gevangen.

-          AANTAL : 5 palingen per visser en per dag.

      Eenmaal het toegelaten maximum bereikt mag men niet op paling voort vissen, zelfs niet  onder voorwendsel van :

-     een kleine paling teruggooien als men een grotere vangt

-     een minder fortuinlijks medevisser “helpen“ om eveneens 5 palingen te vangen door zelf voort op paling te vissen.

-     Nachtlijnen, fuiken, peurvissen… zijn eveneens verboden.

-     Vangt men in de winterperiode toevallig (hetzij tijdens het forelvissen, hetzij tijdens het snoeken) nog een aal dan mag deze worden behouden.

 

HENGELMETHODE :

- Maximaal 2 werp of vaste hengels, met of zonder molen (geen bandlijntjes).

- 1 enkele haak (nr 5 maximum) per lijn (geen fleurhaak noch dreg).

- Elke aassoort behalve kunstaas.

-     Het lokaas : 

a)      elk bestanddeel is toegelaten voor zover het in de aangewende hoeveelheid noch de vis, noch het water schade kan toebrengen !

b)      aangezien aardappel en brood verzuren, worden de leden verzocht niet overdreven veel lokvoer in het water te gooien; op die manier worden de kosten bespaard van het saneren van een “kapot gevoerde” vijver.

c)   Bij het onthaken van de vis GEEN handdoek gebruiken.

 

- VERBODEN VER DE VASE TE VOEDEREN.

- VERPLICHT :

    Iedere hengelaar moet steeds bij zich hebben :

1)   een aangepast schepnet.

2)   een onthaker van aangepast formaat.

 

DE WINTERPERIODE :

    In deze periode is het enkel toegelaten te vissen op snoek, forel, baars en snoekbaars.

Behalve de aal moet elke toevallig gevangen “zomervis” ONMIDDELLIJK  worden  teruggezet.

a)      De vijver van het park aan het gemeentehuis :                                                                  

Naargelang het voorziene budget wordt op deze vijver forel

uitgezet.

-     De voorziene periode: zaterdag, zondag, de wettelijke feestdagen, vanaf 8u30 tot 17u.

-     Aantal : 5 forellen per dag en per visser.

      Hierbij geldt hetzelfde als reeds bij het palingvissen vermeld: zodra men 5 forellen gevangen heeft houdt men ONMIDDELLIJK op met vissen dwz.

-     De eigen lijn uit het water gehaald.

-     Men mag geen andere visser “helpen” door zijn eigen vis weg te geven om aldus zelf langer te kunnen vissen.

-     Men gooit geen kleine forel terug om een grotere te vangen.

-     Nadat hij gestopt is met vissen staat elke visser volledig vrij met zijn 5 forellen verder te doen wat hij verkiest.

     Hij kan ze b.v. aan een medevisser geven.

Deze forellen tellen natuurlijk niet mee in het aantal dat deze laatste nog mag vangen.

Wanneer men gestopt is met vissen en de vijver verlaten heeft, mag men dezelfde dag niet meer vissen.

 

VISMETHODE :

Toegelaten zijn :

-     1 werp of vaste hengel met of zonder molen.

-     Ze moeten opgetuigd worden met een dobber, buldo.

-     Alle levend aas is toegelaten behalve ter plaatse gevangen “zomervis“.

-     LOKAAS :

    Behoudens het gooien van enkele maden, meelwormen of regenwormen is het voeren met bloed, ingewanden, vlees of visafval en andere in de handel vb. verkrijgbare korrels VERBODEN.

      De ingewanden van de aan de vijver gekuiste vis mogen dus ook niet in het water worden gegooid.

Niet toegelaten :

   Lepel, vlieg, palette.

b)      De vijver van het park aan de vijvers (BALCAEN) : 

In overeenstemming met het in het budget voorziene bedrag wordt op deze vijver snoek uitgezet.

Aantal: zodra men 1 snoek gevangen heeft houdt men op met vissen.

Dus 1 snoek per visser en per visdag.

De methode :

-  1 werp – of vaste hengel met molen.

-  Deze moet opgetuigd worden met een dobber (eventueel ook volgertjes).

-  lood – haak.

-  Lepelen is eveneens toegelaten.

 

-  Toegelaten zijn : 

Een (1enkele haak).           

Fleurhaak (2 haakpunten)          deze ALLEEN voor de

Dreghaak (3 haakpunten)                     snoekvisserij.

-  Onderlijn uit staal of nylon, een ketting.

-  Levende vis die als aas gebruikt wordt mag nooit gevangen zijn in één van beide clubvijvers.

-  Zowel voor de forel, snoek, baars of snoekbaars mag men: statisch vissen: dwz. vanaf één enkele plaats.

   Actief vissen: waarbij het aas langzaam wordt voortbewogen langsheen de  waterrand (OPGEPAST : een zeker respect voor de medevisser moet in beide gevallen steeds worden opgebracht).

-  Iedere hengelaar heeft per visdag recht in de winterperiode op :

-  5 forellen (vijver gemeentehuis park).

-  1 snoek (vijver Balcaen).

 

SANCTIES :

1) Elke visser die in overtreding met het reglement wordt bevonden kan hiervoor door het bestuur ter verantwoording worden geroepen.

2) Naargelang de ernst van de overtreding kan de sanctie variëren van :

- Een gewone berisping.

- Een schorsing van het visverlof.

- Het herstellen van de eventueel toegebrachte schade.

- De onmiddellijke en soms definitieve uitsluiting, of tot …

- Meerdere van bovengenoemde maatregelen.

3)   Het lid heeft geen recht op verhaal tegenover de door het clubbestuur genomen beslissing.

 

CONTROLE :

Aangezien de vijvercommissarissen en bestuursleden niet steeds overal aanwezig kunnen zijn, heeft elk lid het recht en zelfs de plicht:

- elk artikel van het reglement door een medevisser te doen respecteren.

- In twijfelgevallen van al dan niet lidmaatschap mag de lidkaart van de medevisser ter controle  worden gevraagd.

- Niet-leden die zouden vissen en die niet uitgenodigd werden door een clublid, of vergezeld zijn van een familielid, (de toegang tot onze viswaters ontzeggen). Indien inbreuken worden vastgesteld, de naam en het lidkaartnummer van het lid aan de secretaris mededelen.  

Elk lid is verplicht op het eerste verzoek aan elke vijver commissaris of bestuurslid zowel zijn lidkaart als identiteitskaart voor te leggen.

 

ONGEVALLEN :

De club, noch het gemeentebestuur kunnen hiervoor ter verantwoording worden geroepen, welke ook de aard, oorzaak of gevolgen zijn.

P.S. Elk probleem dat niet in dit reglement voorzien wordt zal door het bestuur worden onderzocht.

Tegen het wat dat betreft genomen besluit is verder geen verhaal mogelijk.

 

UITZONDERINGEN :

Eventuele uitzonderingen op dit reglement, hetzij definitieve of van tijdelijke aard worden aan elk clublid schriftelijk medegedeeld.

 

WEDSTRIJDREGLEMENT :

1)       Elk lid mag aan de gewone wedstrijden deelnemen.

2)   Voorwaarden tot deelname aan de wedstrijden worden elk jaar medegedeeld. 

3)   Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet men aan minimum 4 wedstrijden deelnemen (2 voorn en 2 karper).

4)   Hengelmateriaal :

-     enkel een vaste hengel van minimum 3 meter mag gebruikt worden (dus geen werphengel).

-     Enkel voor de karperwedstrijden mag men een molen gebruiken, doch geen draad aftrekken langer dan de hengel.

-     De lijn moet met een dobber worden opgetuigd.

-     Haken: max. nr. 5 (dus niet 1/° à 4/° of groter).

-     Voor de karper wedstrijd: een plastiek zak om de vis naar de weegschaal te brengen.

-     Voor de voorn wedstrijd: een nylon of koorden leefnet

   (dus geen stalen leefnet, zelfs niet als dit geplastificeerd is).

Voornwedstrijd : lengte van de hengel + draad mag 15 meters

niet overtreffen.

5)   Lokaas: alle lokaas is toegelaten, met uitzondering van :

-     alle producten die de visstand of het water schade kunnen berokkenen.

-     Ver de vase is verboden in voeder.

-     Ver de vase mag wel als dusdanig in één of meerdere exemplaren aan de haak worden gebruikt.

-     Enkel witte maden zijn toegelaten (ook buiten de wedstrijden).

-     Het bijvoeren mag alleen tijdens de uren van de wedstrijden.

Voornwedstrijden :

Alleen zwaar voeder 5’ voor de start, daarna alleen made en granen en
verboden tussen 12 en 14 uur.

 

Karperwedstrijd :

Met brood mag er nog gevist worden, maar niet groter dan een klontje suiker en niet drijvende.

6)   Aas: alle aassoorten zijn toegelaten behalve een DRIJVENDE d.w.z. (een zich aan de oppervlakte bevindende) broodkorst.

7)   Het landen van de gevangen vis: iedere hengelaar moet over een passend schepnet beschikken.

      In principe landt elke visser zijn gevangen vis eigenhandig; eventueel kan hij zich bij het scheppen van de vis laten helpen doch alleen door een andere aan de wedstrijd deelnemende visser.

8)   Het opmaken van de rangschikking :

a)   voorn wedstrijd : aan het einde van elke wedstrijdhelft worden de vissen gewogen.                                

Komen in aanmerking: - voorn, rietvoorn, brasem, blei, grondel, alver, zeelt en baars.

9) Punten: sinds maart 2007 :

    1 punt per gram.

b)   Karper wedstrijd : twee karpers of zeelt (tanche – lauw) mag in een reglementair leefnet gehouden worden tot een derde gevangen wordt, alvorens deze naar de weegschaal te brengen.

Dit doet elke visser persoonlijk (tenzij bijzondere vrijstelling voor een medevisser b.v. omwille van een handicap, deze vrijstelling wordt verleend door de verantwoordelijke van de wedstrijd) ongeacht de afstand waarop de weegschaal zich bevindt t.o.v. de visplaats mag de vis enkel te voet en gewoon stappend worden weggebracht.

    Komen in aanmerking : - karpers en zeelten.

    Punten: sinds maart 2007 :

   1 punt per gram.

c)   De eindklassering :

-  De overwinnaar van elke wedstrijd krijgt       1 punt.

    -De tweede                                                   2 punten.

    -De derde                                                     3 punten.

    -De vierde                                                     4 punten.

       Enz…

-  De som van de 4 beste uitslagen (2 voorn + 2 karper) per visser wordt gemaakt: de deelnemer met het minste aantal punten wint de eindklassering.

  Men heeft :    

   1 algemene winnaar

   1 beste voornvisser (som van de drie wedstrijden)

   1 beste karpervisser (som van de drie karperwedstrijden)

d)   De prijzen :

      - Worden aangeschaft met het inleggeld.

      - Aangevuld met fondsen van de club, en eventuele giften.

e) Inbreuk op dit reglement :

    Onmiddellijke uitsluiting van de desbetreffende wedstrijd, of algehele uitsluiting indien flagrante overtreding.

 

ALGEMENE OPMERKINGEN:

-     Een zekere fair-play wordt van de deelnemers gevraagd bij het landen van b.v. een grote vis.

-     Gooi niet meer lokaas dan werkelijk nodig.

-     Laat geen rommel zoals papier, plastiekzakken, nylondraad of slechte haken rondslingeren.

-     De andere, niet-deelnemende hengelaars mogen niet hengelen voor of tijdens de wedstrijd uren aan de vijver waar de wedstrijd plaats heeft.

-     De toeschouwers, al dan niet clubleden worden verzocht achter het omheiningkoord te blijven.

 

BIJZONDERE WEDSTRIJDEN:

Veteranen (+ 60 jaar) en dameswedstrijd : het reglement en de vissoorten die mogen gevangen worden zijn volledig analoog aan deze van de gewone voornwedstrijd.

 

.

Écrit par Mich Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.